środa, 24 września 2014

Simple Git Cheat Sheat

Dzisiaj w ramach utrwalenia pracy z gitem, postanowiłem spisać krótką ściągawkę, komend których używam najczęściej.

Ustawienia globalne:

git config --global user.name "Łukasz Szewczak"
git config --global user.email "lukaszewczak@gmail.com"

Tworzenie klucza ssh:

ssh-keygen -t rsa -C "lukaszewczak@gmail.com"
Następnie kopiujemy klucz publiczny z folderu ~/.ssh/id_rsa.pub do kluczy SSH na swoim profilu na serwerze GitLab lub GitHub

Tworzenie repozytorium

mkdir angularjs-styleguide
cd angularjs-styleguide
git init
touch README
git add README
git commit -m 'first commit'
git remote add origin git@192.168.1.100:nazwa-projektu.git
git push -u origin master

Dodanie zdalnego repozytorium do istniejącego lokalnego repozytorium

cd existing_git_repo
git remote add origin git@192.168.1.100:nazwa-projektu.git
git push -u origin master

Klonowanie repozytoriumgit clone git@191.168.1.179:nazwa-projektu.git
Powyższa komenda pobierze kod ze zdalnego repozytorium i utworzy lokalne repozytorium w folderze nazwa-projektu
cd nazwa-projektu

Sprawdzenie statusu repozytorium


git status

Dodanie pliku/plików do cmmita


git add . - Dodaje wszystkie pliku
git add nazwa-pliku - Dodaje konkretny plik

Usunięcie pliku/plików z commita


git checkout . - Usuwa wszystkie pliki
git checkout nazwa-pliku - Usuwa konkretny plik

Commit zmian


git commit -m "komentarz opisujący wprowadzane zmiany"

Praca ze zdalnym repozytorium

git remote -v - Wyświetlanie zdalnych repozytoriów
git push - Wypychamy zmiany do zdalnego repozytorium

Pobranie info ze zdalnego repo

git pull - pobiera automatycznie dane ze zdalnego repo (fetch) dla bieżącej gałęzi i scala je (merge) z lokalnymi plikami
git fetch - Polecenie to sięga do zdalnego projektu i pobiera z niego wszystkie dane, których jeszcze nie masz. Po tej operacji, powinieneś mieć już odnośniki do wszystkich zdalnych gałęzi, które możesz teraz scalić z własnymi plikami lub sprawdzić ich zwartość. Fetch nie robi merga.

Sprawdzenie ostatnich zmian


git show

Prace z branchem


Tworzenie branchagit checkout -b test - Tworzy nowego brancha o nazwie test i przełącza się na tego brancha

Przełączenie się na brancha


git checkout branch-name
Jeżeli chcesz mieć dostęp do brancha stworzonego przez kogoś z zespołu należy wykonać poniższe kroki

git fetch origin
remote: Counting objects: 20, done.
remote: Compressing objects: 100% (14/14), done.
remote: Total 15 (delta 5), reused 0 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (15/15), done.
From git@github.com:schacon/simplegit
 * [new branch]   serverfix  -> origin/serverfix

Podczas pobierania ściągasz nową, zdalną gałąź, nie uzyskujesz automatycznie lokalnej, edytowalnej jej wersji. Inaczej mówiąc, w tym przypadku, nie masz nowej gałęzi serverfix na której możesz do razu pracować - masz jedynie wskaźnik origin/serverfix którego nie można modyfikować.
Aby scalić pobraną pracę z bieżącą gałęzią roboczą uruchom polecenie git merge origin/serverfix.

Jeśli potrzebujesz własnej gałęzi serverfix na której będziesz mógł pracować dalej, możesz ją stworzyć bazując na zdalnej gałęzi w następujący sposób:
$ git checkout -b serverfix origin/serverfix
Branch serverfix set up to track remote branch refs/remotes/origin/serverfix.
Switched to a new branch "serverfix"

Otrzymasz lokalną gałąź, w której będziesz mógł rozpocząć pracę od momentu, w którym znajduje się ona w zdalnej gałązi origin/serverfix.

Wylistowanie zdalnych gałęzi


git branch - Pokazuje tylko lokalne gałęzie
git branch -a - Pokazuje lokalne i zdalne gałęzie
git branch -r - Pokazuje tylko zdalne gałęzie
$ git branch
* master

$ git branch -a
* master
 origin/1-2-stable
 origin/2-0-stable
 origin/master

$ git branch -r
 origin/1-2-stable
 origin/2-0-stable
 origin/HEAD
 origin/master


Odtwarzanie repozytoriumGit jest fajny :-) naprawdę :-), ale jeżeli ulegnie uszkodzeniu Twoje lokalne repozytorium to szanse na jego pełne przywrócenie są marne, w takiej sytuacji trzeba się liczyć ze stratami i utratą ostatnich lokalnych commitów, dlatego warto często wysyłać zmiany na serwer. Poniżej opisana jest procedurą która pomaga odzyskać działające repozytorium (przynajmniej mi kilka razy pomogła :-) ):
Poniższa procedura zakłada, że folder zawierający popsute repozytorium nazywa się foo oraz że poniższe komendy wywołujemy z katalogu zawierającego folder foo, a zatem do dzieła:
1. Tworzymy backup uszkodzonego repozytorium: cp -R foo foo-backup
2. Klonujemy zdalne repozytorium do nowego katalogu git clone@riscoserver05:foo foo-newclone
3. Usunąć uszkodzony podfolder .git: rm -rf foo/.git
4. Przenieść nowy sklonowany folder .git do fodleru foo: mv foo-newclone/.git foo
5. Usunąć folder zawierający sklonowany projekt: rm -rf foo-newclone
Po powyższych operacjach w folderze foo mamy z powrotem działające repozytorium oraz wszystkie lokalne zmiany które teraz można będzie zakomitować i wysłać na serwer. Powodzenia !! :-)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza